Šī lapa ir izdrukāta no latviesiem.co.uk - Mājaslapa Lielbritānijā dzīvojošiem latviešiem
Interneta adrese:
http://www.latviesiem.co.uk/?ct=zinas_lnpl&fu=read&id=1639

Atskats uz LNPL sesiju

Tereze Bogdanova
2017.02.23 15:21

Februāra pirmajā nedēļas nogalē uz savu pirmo sesiju sanāca jaunais LNPL sastāvs, ievēlot jaunu prezidiju, kā arī trešo reizi priekšsēdes amatā apstiprinot Liliju Zobens. Sesiju apmeklēja arī Latvijas vēstniece Baiba Braže un ELA priekšsēdis Kristaps Grasis.

Jaunajā padomē kopskaitā darbojas 19 locekļi, pieciem no kuriem šis ir pirmais padomes sasaukums. Savukārt prezidijā ievēlēti seši locekļi, līdzās priekšsēdei. Līdzās jaunajam prezidija sastāvam tika arī pārskatītas padomes darbības nozares. Jaunais prezidija sastāvs: Lilija Zobens (priekšsēde), Pauls Zivtiņš (Finanču nozares vadītājs), Māris Pūlis (Izglītības nozares vadītājs), Inese Auziņa-Smita (Kultūras dokumentācijas nozares vadītāja), Laima Brencs (Sociālo jautājumu nozares vadītāja), Ieva Vītoliņa (Informācijas un administrājas nozares vadītāja), Vera Antipova (Jaunatnes nozares vadītāja), Gita Robalde (Kultūras nozare).

Sesijas galveno pārrunājamo tēmu sarakstā bija debates par aktualitātēm diasporas sabiedrībā un politiski sociālajā jomā, kā arī padomes prioritāšu nostiprināšana izglītības, kultūras, politisko aktivitāšu un sociālajās nozarēs, jo tās izkristalizējās kā aktuālākās.

Pirmām kārtām, jau Brexit radītā neskaidrība un iespējamība, ka Latvijas un citu Eiropas Savienības valstu pilsoņiem var tiks radīti šķērsļi uzturēties Lielbritānijā un iespējamība, ka arvien vairāk nāksies dzirdēt par situācijām, kad mūsu tautiešiem jāsaskaras ar neiecietīgu un pat nelikumīgu attieksmi. Padome uzskata par svarīgu šos piemērus apkopot un, ja iespējams, rakstīt vēstules atbilstošajām valsts iestādēm un politiķiem, lai  vērstu viņu uzmanību  šiem likumu pārkāpumiem.  Savukārt vēstniece aicināja, lai katrs šadas situācijas upuris par to informē arī vēstniecību, jo Ārlietu ministrija tad varētu no savas puses uzrunāt savus Lielbirtānijas kolēģus un aicināt uz attiecīgu sitācijas izvērtējumu.

Padomei arī nākas uzņemties vadošo lomu Latvijas simtgades svētku plānošanā Lielbritānijā. Vēstniecība jau ir apstiprinājusi savu līdzdalību un atbalstu  cik vien tas būs tās iespēju robežās un aicināja likt uzsvaru uz kvalitāti nevis kvantitāti, proti, ne tik daudz uz pasākumu un sarīkojumu skaitu, bet to, lai tie tiešām būtu labi noorganizēti un sagatavoti. Padomes un DVF valdes pārstāvji jau ir izveidojuši radošo komandu, kas jau ir sanākusi uz vairākām tikšanās reizēm, lai pārrunātu iespējamos svētku norises pasākumus Lielbritānijā. Kā informēja kultūras nozares vadītāja Gita Robalde, pēdējā gada laikā ir manāma vairāku jaunu deju kopu veidošanās Lielbritānijā, jo tuvojas 2018.agada Dziesmu un deju svētki un šķiet arvien vairāk šeit dzīvojošo tautieši vēlas būt svētku dalībnieki, kas ir apsveicami. Taču vēl pirms tam vairāki kori un deju kopas piedalīsies Latvijas simtgades ieskandināšanas sarīkojumā – Eslingenas dziesmu svētkos šī gada 16. līdz 18.jūnijam.  

Padomes izglītības nozares paveiktais pēdējo gadu laikā, īpaši izglītības semināru rīkošana diasporas skolu skolotājām no Lielbritānijas un Īrijas, ir ļoti nepieciešama tradīcija. Kā ziņoja ELA priekšēdis K.Grasis, arī viņa vadītā organizācija izglītību ir izvirzījusi kā vienu no savām trim lielajām darbības nozarēm un diasporas izglītības koncepcijas izveide kopā ar Izglītības un zinātnes ministriju ir viena no tās prioritātēm. Tika norādīts, ka jauniešu vajadzības ir palikušas mazliet novārtā, proti, trūkst tieši viņu audiotijai domātu norišu, jo viņi jau ir pārsnieguši diasporas skolas bērnu vecumu. Līdz ar to, padome ļoti cer, ka jaunā Jaunatnes nozares vadītāja – pasākumu organizācijas “Bērzes Strazdi” pārstāve  Vera Antipova ar savām idejām, enerģiju  un pieredzi spēs uzrunāt jauniešus. Jau sesijas laikā viņa dalījās ar idejām par iespējamiem sporta vai pat talantu konkursu rīkošanu, ko padome uzņēma ļoti atsaucīgi.

Tā kā jau nākamgad rudenī Latvijā notiks jaunās Saeimas vēlēšanas, tika uzsvērts, ka padomei ir jāaktivizē tās nacionālpolitiskais darbs, proti, sadarbībā ar DVF jāuzrunā Latvijas politiskās partijas par viesošanos Lielbritānijā un vēlētāju uzrunāšanu, lai vairāk Latvijas pilsoņu būtu informēti par vēlēšanu kandidātiem un būtu motivēti piedalīties vēlēšanās. Tāpat kā iepriekšējās reizēs kopsadarbībā ar vēstniecību padomei jāpalīdz ar vēlešanu iecirkņu izveidi, lai nodrošinātu, ka arvien vairāk cilvēkiem ir iespēja piedalīties vēlēšanās.

Sesijā  arī pozitīvi lēma par ikgadējo atbalstu laikrakstam “Brīvā Latvija” un grāmatu “Latvieši Lilebritānijā” 2., 3. un 4.sējuma izdošanu, pie kuru tapšanās joprojām aktīvi strādā galvenā redaktore Inese Auziņa-Smita.

Sesijā pieņēma šādas rezolūcijas:

  1. Turpināt apkopot un dokumentēt Latvijas pilsoņu tiesību pārkāpumu piemērus Lielbritānijā, īpaši ņemot vērā iespējamo politiskās un eknomiskās vides maiņu Brexit situācijas dēļ.
  2. Aktīvi piedalīties un veidot Latvijas simtgades svētku gadu Lielbritānijā, izstrādājot, atbalstot un vadot svētkiem veltītos sarīkojumus un notikumus, lai veicinātu latvisko identitāti Latvijai piederīgo vidū un parādītu un paskaidrotu savu kultūru Lielbritānijas iedzīvotājiem. 
  3. Atbalstīt iniciatīvu organizēt jauniešu kopā pulcēšanos, lai pilnveidotu viņu latvisko piederības sajūtu un veicinātu iespējamu iesaistīšanos latviešu sabiedrībā.
  4. Aktīvi virzīt padomes nacionālpolitisko darbību, lai tostarp mudinātu tautiešus piedalīties 13. Saeimas vēlēšanās 2018. gada rudenī un piedāvātu viņiem iespēju klātienē satikt potenciālos vēlēšanu kandidātus no vairākiem politiskajiem spēkiem, tādejādi uzklausot un iepazīstot viņu partiju programmas.

Terēze Bogdanova

Foto: Inese Auziņa-Smita